11 سپتامبر

رویای در مورد حوادث 11 سپتامبر ممکن است تجربه زندگی واقعی این احساس وحشتناک شاهد از دست دادن روح آزاد منعکس. احساس می کنم که چیزی منفی برای همیشه شما را ناامن و یا مضطرب. احساس که یک رویداد باعث شده است که هرگز شروع به لذت بردن از آزادی خود را دوباره. متناوبا, رویای 11 سپتامبر ممکن است منعکس کننده ناباوری و یا شوک است که کسی عمدا در تلاش برای همیشه پیچ تا یک چیز خوب. مواجهه با واقعیت خشن است که موفقیت و آزادی بسیار سخت تر از من فکر می کردم. احساس می کنم که کسی دیوانه تر و خطرناک تر از من فکر می کردم.