ورشکسته

اگر شما رویای برخورد با ورشکستگی این رویا می خواهد به شما هشدار می دهد که شما باید برخی از اقدامات برای مقابله با کسب و کار خود را, زندگی شخصی و یا درونی خود را. به نظر می رسد که در برخی از منطقه از زندگی شما احساس ناامنی و محافظت نشده است. سعی کنید به تمرکز بر روی وظایف قابل توجهی، آماده شدن برای بدترین و نگه داشتن مبارزه برای استقلال خود را.و خود suport.