سقوط هواپیما

رویای یک هواپیمای در حال سقوط نماد طرح ها، طرح ها یا چیزی است که شما تازه شروع کرده است که در حال حاضر شکست خورده است.