بتمن

رویای در مورد بتمن نماد رویارویی با خصومت قریب به اتفاق با هوش برتر و یا منابع. همیشه داشتن یک راه حل کامل در دست زمانی که شما با یک مشکل بزرگ و یا بحران مواجه هستند. متناوبا, رویا نشانه ای است که نوعی از جرم است که شما احساس نیاز به اصلاح وجود دارد.