رژ لب

برای خرید، دیدن یا استفاده از رژ لب به عنوان توصیه ناخودآگاه برای رویاپرداز تفسیر می شود تا فکر کند که شاید او حقیقت را در مورد چیزی نمی گوید.