تقلب

رویای خیانت به شریک زندگی خود را نماد انتخاب های تکانشگری، و یا انجام کاری که شما نمی توانید مقاومت کنید. تقلب در شریک زندگی نیز می تواند نشان دهنده تغییر در اعتقادات فعلی است. رویای در مورد یک شریک که به شما خیانت نماد انتخاب های بد است که عواقب وحشتناک و یا آثار. پشت کردن خود را به اصول، یکپارچگی، و یا فداکاری شما در حال ساخت. شریکی که به شما خیانت می کند نیز می تواند نماد احساسات خود را در مورد شریک زندگی خود را با داشتن اعتقادات مختلف و یا اهداف خود را. همچنین می تواند نمایندگی از احساس ترک عاطفی به عنوان شریک زندگی خود را توجه بیشتر به سرگرمی و یا کار نسبت به آنها برای شما.