قفسه سینه گنج

به رویای پیدا کردن قفسه سینه گنج، او اکتشاف خود را به عنوان یک فرد کاملا جدید اشاره می کند. این نیز نشانه ای از گنجینه شما در حال تلاش برای پیدا کردن در درون این که توسط شما احاطه شده است. قفسه سینه گنج می تواند توانایی های نامرئی رویاپرداز را نشان می دهد.