قفسه سینه گنج

رویای در مورد قفسه سینه گنج نماد این احساس است که یک وضعیت و یا رابطه است همه شما همیشه می خواهید. محتوا بودن و یا به طور کامل راضی با آنچه شما و یا آنچه شما به دست آورد. باور کنید که هیچ چیز برای شما مهم تر یا با ارزش تر نیست. درک چقدر ارزشمند و یا زیبا چیزی است که برای شما تمام وقت. رویای قفسه سینه گنج می تواند احساسات امنیت، امنیت، و یا تعلق را منعکس کند.