وانیل

رویا با بوی وانیل و یا طعم نماد تجربه استقبال و یا دعوت از وضعیت. احساس می کنم که شما تعلق دارند و یا که تنها چیزهای خوب می تواند اتفاق می افتد. مثال: مردی خواب می بیند که آسمان از وانیل ساخته شده است. در زندگی واقعی او تجربه بسیاری از رشد با کسب و کار خود و سپس ترس از آن هرگز کار نمی کند. آسمان وانیل نشان دهنده آگاهی خود را از زندگی کسب و کار خود را به طور مداوم او را در معنای همه چیز او می خواست و او را احساس راحتی سرمایه گذاری بیشتر در آن قرعه کشی.