وانیل

هنگامی که شما خوردن چیزی است که شامل عطر وانیل, و یا بوی چیزی مانند وانیل, سپس چنین رویایی نشان می دهد مهارت مثبت شما در زندگی بیداری خود را.