بچه بانی

رویای یک نوزاد در کلاه نماد سازگاری با اکثر موقعیت ها است. همچنین می تواند نمایندگی از نیاز به ~دنبال~ با دیگران باشد. در نظر گرفتن حیوان و یا نوزاد نام beanie برای نماد اضافی.