مست

رویای در مورد مست بودن نماد رفتن overboard با ایده های خود را, منافع و یا یک وضعیت. شما می خواهم در مورد چیزی که شما ممکن است خودتان را در مورد خجالت نگران. منفی, مست ممکن است به بی دقتی و یا از دست دادن کنترل خود اشاره. نشانه ای که شما نیاز به کمی معتدل تر با ایده ها و یا منافع خود را.