مست

اگر شما در خواب بود و در رویا شما را دیدم که شما مست, ممکن است نشان می دهد که شما در حال عمل بی دقتی و بی احساس. شما در حال از دست دادن کنترل زندگی خود را و از دست دادن مسیر واقعیت.