چشمه آشامیدنی

رویای در مورد چشمه آب است که نماد سوخت گیری موقت و یا بهترین شما می توانید در حال حاضر انجام دهد. رفع یک مسئله به عنوان بهترین شما می توانید تا زمانی که شما یک فرصت برای انجام کاری بعد. ترمیم و یا جوان سازی در رفتن.