چشمه آشامیدنی

رویای در مورد حمام پرنده نماد ذهنیت است که مطلوب و یا تشویق به غلبه بر منفی گرایی در تمام زمان. احساس خوبی است که توسط دیگران متوجه غلبه بر منفی گرایی و یا مشکلات در تمام زمان. تجربه بسیاری از نظافت و یا یک تغییر مثبت قدرتمند. تجربه پیشرفت بزرگ. متناوبا, چشمه آب ممکن است نگرانی خود را در مورد کمک به دیگران احساس خوب منعکس, غلبه بر مشکلات خود را.