نوشیدن

به خواب است که شما در حال نوشیدن آب نشان دهنده نشاط انرژی, طراوت از نقاط قوت, افزایش معنویت. شما یک هدف و برخی از مشکل در مسیر خود را حذف خواهد شد. علاوه بر این ، شما در حال یادگیری از گذشته خود را و شما حل و فصل هر گونه مشکلات آینده را پیدا کنید. متناوبا, نوشیدن از آب نشان می دهد به طوری که شما مراقبت اگر بیشتر. به رویای که شما در حال نوشیدن الکل نشان می دهد که شما در حال تلاش برای فرار از دوره فعلی زندگی خود را. متناوبا, نوشیدن نوشیدنی های الکلی, که برای شما خوشمزه در زندگی واقعی, به این معنی که شما به دنبال احساس موهوم و فریبنده از شادی, شادی و یا رضایت. به ویژه، اگر شما در حال نوشیدن شراب، آن است که اغلب بازتاب تصویر از فرهنگ مذهبی ما است. نوشیدن شراب در رویا نماد یک قدرت الهی است. علاوه بر این ، معنی دوم شراب به عنوان القای محرک های خارجی تفسیر شده است ، اما شما باید نوع خاصی و یا نام تجاری شراب رویای. بنابراین این بدان معناست که شما محبت زیادی به این نوع شراب.