نوشیدنی

رویای در مورد نوشیدن نماد مصرف کل یک تجربه است. وضعیتی که در آن شما ~آن را در همه.~ خیلی چیزها به یک بار در جریان است. منفی, نوشیدن مایعات می تواند در بیش از حد منعکس و یا چیزی را انتخاب کنید به سرعت انجام دهد. ناگهان کاری به ضرر خود انجام دهید. در نظر بگیرید که شما در حال نوشیدن برای اهمیت مایع اضافی. رویای آب آشامیدنی می تواند نشان دهنده تجدید، بازسازی و یا ترمیم. انتخاب برای بهبود و یا انجام کاری به نفع خود را. خوب ميشه.