نوشیدنی ها

رویای در مورد ارواح نماد موقعیت در زندگی خود را که در آن شما با داشتن سرگرم کننده با قدرت قوی, خطر و یا پتانسیل برای رفتن overboard. همچنین می تواند به این معنی است که شما در حال لذت بردن از خطر با گرفتن و یا گرفتن چیزی به افراطی. منفی, الکل می تواند نشانه ای است که پتانسیل برای رفتن بیش از حد دور با چیزی که شما در حال کاوش وجود دارد. داشتن بیش از حد از یک زمان خوب با خطر.