نوشیدنی ها

رویای در مورد نوشیدنی نماد احساسات در مورد یک وضعیت کاملا آسان و یا دقیقا به عنوان شما می خواهید. رویای در مورد نشت نوشیدن نماد مشکلات و یا خجالت ناشی از مسائل است که شما احساس باید آسان باشد. رویای در مورد ریختن یک نوشیدنی بر روی لباس می تواند نشان دهنده ناامیدی است که شما باید به دقت مراقبت و یا ادامه را در تا زمانی که آن را اصلاح شده است.