نوشیدنی ها

رویای در مورد یک نوشیدنی نماد موقعیت است که آسان و شما دوباره پر کردن. نگاهی به یک وضعیت بدون نگرانی و یا مشکل. همچنین می تواند نمایندگی از یک وضعیت است که شما می توانید زمان خود را با.