نوشیدنی ها

برای نوشیدن یک نوشیدنی هنگامی که شما در حال رویا، تا به معنای نمادین از توانایی خود را به درک مفهوم پیچیده است. نوشیدنی ها همچنین پیشنهاد ایجاد یک ایده یا طرح جدید. رویای در مورد نوشیدن نوشیدنی می تواند تمثیلی برای به دست آوردن دانش – به شما نشان می دهد کنجکاوی. نوع نوشیدنی را برای تفسیر بیشتر در نظر بگیرید.