بورس تحصیلی

برای پوشیدن کلاه و لباس در رویا، نشان می دهد که شما در حال انتقال به سطح بالاتر در زندگی خود را. شما آماده به حرکت به مرحله بعدی.