کوچه

رویای در مورد بودن در یک کوچه پشت یک ساختمان نماد آگاهی از انجام کاری که شما می دانید شما نباید. این احساس که موقعیت های خاص و یا رفتار می تواند خطرناک باشد.