کوچه

رویای بودن در یک کوچه نماد مشکلات یا موقعیت هایی است که از محدودیت خارج هستند. شما ممکن است انجام کاری و یا فکر کردن در مورد چیزی که شما می دانید شما نباید باشد.