کوچه

هنگامی که شما رویای دیدن یک کوچه آن را نشان دهنده انتخاب های باریک خود را. شاید برخی از چیزهایی در محیط خانه شما وجود دارد که شما نمی دانید که چگونه برای حل این. هنگامی که شما رویای راه رفتن را از طریق کوچه نماد آنچه شما ممکن است در خطر باشد. کاری که شما باید انجام دهید این است که محتاط تر و مراقب باشید. این نیز می تواند نشانه ای از کسی که از پشت صحبت می کند، بنابراین آگاه باشید که به عنوان تصویر از شما می تواند به طور منفی درک شود. این رویا همچنین به شما اطلاع می دهد که ذهنی شما می توانید خسته و خسته. تای به دنبال حمایت از افرادی که واقعا شما را دوست دارم و مراقبت در مورد شما.