بدون راه

برای رویا که آنها رسیده اند snarbe نماد پایان دادن به یک وضعیت، رابطه و یا باورهای خاص است. شما دیگر نمی توانید قادر به دنبال اهداف خود و یا زندگی می کنند به عنوان شما استفاده می شود. شما ممکن است احساس مجبور به تغییر به عنوان زندگی نمی تواند ادامه راه شما همیشه آن را داشته است. متناوبا, رویا ممکن است نشانه ای است که شما احساس می کنید که شما در حال رفتن به هیچ جا. یه کار بدون رفتن یا رابطه بدون رفتن شما ممکن است نیاز به ارزیابی مجدد گزینه های خود را.