بژ

رویای در مورد بژ نماد عینیت است. لباس بژ منعکس کننده دیدگاه ها، نظرات و یا عادات است که عینی است. همچنین می تواند نمایندگی از موقعیت بی طرف یا بی طرف خود را در برخی از موضوع.