شروع

برای رویای شروع چیزی نماد آغاز ایده های جدید، عادات و یا تجربه است. شروع در یک رویا می تواند نشانه ای است که شما تا به حال تغییر قلب. شما ممکن است تصمیم گرفته اند برای جلوگیری از تعلل و یا به تعویق انداختن چیزی که شما برنامه ریزی شده است.