سکته مغزی

اگر شما ساختارهای مختلف در یک رویا را ببینید, به عنوان رویا نشان می دهد ترس خود را از چیزهایی که برای شما ناشناخته است.