مرغ مگس خوار

برای دیدن مرغ مگس خوار است به عنوان توصیه ناخودآگاه برای رویاپرداز به نظر می رسد که ایده های کوچک / مفاهیم می تواند بسیاری از پتانسیل و قدرت تفسیر شده است. متناوبا, آن را نشان می دهد افکار فریبنده خود را و ایده های فریبنده. این می تواند استعاره ای برای ناتوانی خود را به تعهد به یک رابطه است.