مرغ مگس خوار

رویای در مورد مرغ مگس خوار نماد بی تصمیمی و یا ~fugacity~ است. شما ممکن است یک مشکل تصمیم گیری نهایی، و یا تلاش برای انتخاب داشته باشد. همچنین می تواند نشانه ای باشد که شما گزینه های زیادی برای انتخاب از, و یا می خواهید به سعی کنید تعدادی از جایگزین. مثال: یک پسر جوان رویای یک مرغ مگس خوار را داشت که در مقابل او پرواز می کرد. در زندگی واقعی، او متوجه شد که او نیاز به عینک. مرغ مگس خوار منعکس کننده احساسات متضاد خود را در مورد جایی که یا نه، او می خواست به پوشیدن عینک. مثال 2: یک مرد جوان رویای مرغ مگس خوار پرواز در اتاق خود را. در زندگی واقعی، آنها قادر به تصمیم گیری در مورد اینکه آیا یا نه به کسی که احساسات نسبت به آنها. مثال 3: یک پیر زن خواب مرغ مگس خوار کمی قبل از مرگ او. در زندگی واقعی، او در حال بحث بود که آیا یا نه به غسل تعمید داده می شود برای خوشحال کردن خانواده خود را قبل از او درگذشت.