بوسه

رویای در مورد بوسیدن نماد تایید، تشویق، و یا رفتار دلسوزانه است. اگر شما در حال بوسیدن کسی این ممکن است نماد یک فرد و یا وضعیت است که شما در حال حمایت. همچنین می تواند نمایندگی از شما، تشویق خود را در برخی از راه. بوسیدن ممکن است نیز نماد تایید و یا در مورد منابع. میل و یا تشویق استعداد و یا امکانات. رویای دیدن افراد دیگر بوسیدن می تواند جنبه های مختلف شخصیت خود را نشان می دهد, کار با هم, و یا مناطق مختلف از زندگی خود را حمایت از یکدیگر. رویای بوسیدن بد نماد احساسات ناخوشایند در مورد تایید شخص دیگری از شما. شما حتی ممکن است ارائه می دهد برای یک کار و یا دعوت از افرادی که دوست ندارم دریافت کرده اند. رویای بوسیدن پای کسی نماد تایید و یا احترام به اصول است. دوست داشتن اخلاق شخص دیگری. رویای بوسیدن دشمن نماد خیانت، خصومت، یا آشتی است. رویای در مورد دوست نداشتن کسی بوسیدن شما نماد ستایش ناخواسته و یا تایید. متناوبا, بوسیدن می تواند منعکس کننده چقدر شما در مورد کسی مراقبت, و یا افکار صمیمی, که شما در حال داشتن در مورد شور. رویای در مورد بوسه در حال رد نماد احساسات است که تایید و یا حمایت خود را در حال رد و یا نامطلوب است.