بوسه فرانسوی

بوسه فرانسوی نشان می دهد انگیزه قوی به چیزی اعتقاد دارند و یا مراقبت در مورد چیزی. خارج از راه خود را برای محافظت، پرورش، و یا تشویق چیزی. اثبات به خود و یا دیگران چقدر شما در مورد چیزی اهمیت می دهند. شما ممکن است فکر کردن و یا احساس چیزی است که در حال افزایش در فرکانس. بوسه فرانسوی ، نشانه ای که شما در حال انجام همه چیز ممکن است برای حمایت از برخی از مردم ، اعتقادات و یا موقعیت.