خوب

رویای چاه آب نماد عمق عاطفی و یا قدرت درونی است که باید به دست آورد. اغلب نمادی برای باور به یکی از خود. به اعماق وجودم نگاه ميکنم. به خوبی نشانه ای است که شما در حال تلاش برای تغییر و یا که شما نیاز به تلاش بیشتر. رویای در مورد یک به خوبی مسموم نماد حس از دست رفته امید و یا ناتوانی در باور به خود خود را. يکي ممکنه تو رو خيلي پايين بداره این می تواند نشانه ای است که شما نیاز به پیدا کردن راه های دیگر برای بهبود خود و یا اعتماد به نفس. همچنین می تواند نمایندگی از دوستی مرده و یا روابط. رویای در مورد سقوط به خوبی نماد بسیاری از نگرانی در مورد بهبود خود و یا اعتماد به نفس. شما ممکن است مشکلات بیشتری با تلاش بیش از حد سخت برای چیزی ایجاد کرده اند. رویای حفر چاه نماد تلاش خود را برای ساخت و یا ایجاد یک منبع الهام و یا منبع. تنظیم مرحله برای آینده بسیار امیدوار تر است. رفع یک مسئله است که هیچ کس دیگری می خواست برای رفع هنوز هرگز باعث رکود دوباره.