اسید

رویای در مورد اسید نماد جنبه ای از شخصیت خود را تا بی پرده و یا خشن. احتمالا بازتاب نفرت، خشم و / یا تمایل به انتقام. شما یا شخص دیگری که عمدا دردناک است. اسید همچنین می تواند چیزی یا کسی است که شما را مورد تایید نشان می دهد. متناوبا, اسید ممکن است نشان دهنده یک تاثیر منفی یا خورنده. رویای پرتاب اسید در چهره کسی نماد اقدامات سخت شخصی برای اطمینان حاصل شود که کسی احساس خوبی در مورد خود را هرگز دوباره. اقدامات نسبت به دیگران است که آنقدر وحشتناک است که آن را به طور دائم از بین می برد اعتماد به نفس خود را, شهرت و یا نگرش اعتماد به نفس. مطمئن شوید که کسی هرگز احساس خوبی دوباره و همیشه شما را برای آن به یاد داشته باشید.