خوب

رویای یک چاه نشان دهنده ویژگی های آن است. شما بسیاری از استعدادهای پنهان, مهارت هایی که در پس زمینه دفن. این نشانه ای است که یک زمان برای شما برای نشان دادن و استفاده از همه آنها است. نماد رویای یک نام تجاری به خوبی, شما بسیار حساس و احساسی از فرد. همه احساسات خود را از سراسر جهان درونی شما می آیند.