خوش آمدید

هنگامی که شما رویای استقبال از مردم دیگر, سپس به این معنی است که شما یک فرد بسیار اجتماعی و دوستانه. اگر شما توسط دیگران استقبال شده است، پس از آن به این معنی است که شما می توانید در افراد دیگر بستگی دارد چرا که آنها شما را ناامید نمی کند.