برکت

رویای یک نعمت نماد پذیرش توسط دیگران و یا به رسمیت شناخته شدن برای رشد، پیشرفت، و درک خود را. احساس رایگان برای حرکت به جلو با برخی از تلاش. دیگران اقدامات خود را تایید می کنند. متناوبا, یک نعمت ممکن است خود پذیرش و یا تایید خود را با یک مشکل منعکس. رویای یک نعمت مقدس می تواند نشان دهنده درجه بالایی از پذیرش و یا تایید. بخشش کل، شما احساس و یا مایل به داشته باشد.