بنگال

رویای استفاده از کانا، وابستگی خود را به دیگران نشان می دهد. شاید شما قادر به انجام به تنهایی و یا تصمیم گیری مهم بدون تعامل دیگر, از این رو رویای خود را از استفاده از شمع.