تمرین

رویای مته الکتریکی نماد یک مهارت و یا یک ویژگی است که اجازه می دهد تا شما را برای رسیدن به اهداف با تلاش کمی. چیزی که حل یک مشکل را آسان تر می کند، یا کنترل زیادی بر یک وضعیت دشوار به شما می دهد. مثال: یک مرد یک بار خواب بود که قادر به پیدا کردن یک مته الکتریکی نیست. در زندگی واقعی، او احساس قادر به پیدا کردن یک راه حل موثر برای یک مشکل بهداشتی است. هیچ چیز او را قادر به گرفتن کنترل بر سلامت خود را.