گهواره

رویای در مورد گهواره نماد اقدامات موقت برای نگه داشتن چیزی در زندگی خود را به ادامه همان. احساس چیزی در زندگی خود را به ماندن راه آن است که فقط در حال حاضر. عمدا در مورد احساس خوب نگران نباشید، نگه داشتن تصمیم به رفتن را از طریق چیزی دشوار است. به طور موقت کاهش سطح راحتی خود را به دلیل اولویت های بالاتر در خطر وجود دارد. یک کریب می تواند فکر نوع اضطراری را منعکس کند. قوی ماندن برای کوتاه مدت.