گهواره

داشتن گهواره و یا برای پیدا کردن و یا دیدن یک کریب، هنگامی که شما در حال رویاپردازی، دارای معنای عمیق و می ایستد به عنوان یک عمان برای اعتیاد. گهواره نشان می دهد که شما با تکیه و یا نیاز به کمک دیگری برای حمایت. شاید شما در یک رابطه وابسته هستید. شما می توانید تقاضا برای محافظت و مراقبت برای هر نفر احساس, است که بسیار نزدیک به شما. شايد اون به اندازه کافي به تو توجه نمي کنه تفسیر جایگزین می دهد مشاوره برای شما به مستقل تر. شاید شما در حال به دست آوردن برخی از کنترل در زندگی خود را. از سوی دیگر ، معنی سوم از گهواره وجود دارد ، و آن را به معنای نمادین از یک کار جدید ، پروژه ، طرح ، طرح. یک تخت کوچک پایین برای یک کودک نیز نماد آغاز های جدید و آغاز های جدید است.