بریل

رویای بریل نشان دهنده شادی و انتظارات است. این است که همیشه یک تجربه بسیار دلپذیر برای تحقق رویای خود را.