بادمجان

رویای در مورد بادمجان نماد نرم و یا احساس است که چیزی فقط به اندازه کافی خوب است. چیزی که کمی خسته کننده است. وضعیت و یا انتخاب آنچه شما فکر می کنید برای شما خوب است، اما دیگران جالب پیدا کنید. فقدان احساسات، سلیقه یا سبک.