اسید

اگر شما رویای یک اسید آشامیدنی, به این معنی است که شما از لحاظ عاطفی زنجیر و نمی دانم که راه به نمایندگی از خودتان. این رویا نشانه ای برای شما است, که برخی از مناطق شما نیاز به پیدا کردن خودتان وجود دارد. فکر می کنم در مورد آنچه شما می خواهم انجام دهید و چگونه شما می توانید خودتان را بیان.