هجو

رویای در مورد beetles نماد افکار و احساسات چیزی در زندگی روزمره خود را, در حال به خطر افتادن و یا خراب. مثال: مردی رویای دیدن یک سویسک روی نیمکت را داشت. در زندگی واقعی او را تجربه کرده بود پدرش پرتاب یک جسم تیز بر روی نیمکت با پاره کردن یک سوراخ در آن.