جانور

رویای در مورد یک جانور نماد تصمیم گیری نهایی، و یا مذاکره چیزی برای خوب است. یک جانور نماد درجه بیشتری از جدیت در حل یک مشکل است.