جانور

اگر شما رویای یک جانور آن را نشان می دهد silyness و تکبر. این که آیا شما رویای جانور است که بدون صورت و یا صورت پوشیده شده است نماد ترس شما و یا شاید مسئولیت چیزی است که باید انجام شود. در غیر این صورت، شما از تمام شرایطی که ممکن است ایجاد شود مطلع خواهد شد. این احتمال وجود دارد که رویا هشدار می دهد در مورد عدم اعتماد به نفس آن است. در نظر بگیرید که، بر اساس کتاب مقدس، جانور نماد مردی است که نمی داند.