Beet

هنگامی که یک رویاپرداز می بیند beets (beets) ، در رویای خود را نشان می دهد ثروت در مقابل او. در حال حاضر زمانی است که شما شروع به دریافت تمام کالا برای کار شما انجام داد. چغندر همچنین در مورد شیرینی و شهوانی و چقدر آنها در زندگی شما تسلط پیش بینی می کند. رنگ قرمز عمیق از beet نشان می دهد شور و میل به راضی در فوق العاده ترین راه.