گوساله

برای دیدن گوساله در رویا، می ایستد به عنوان یک عمان برای حالت نابالغ بودن و یا به طور کامل رشد نمی کند. گوساله همچنین نشان دهنده عدم تجربه، دانش و یا مهارت است. آیا شما بی تجربه؟ بنابراین شما نیاز به توسعه مهارت ها و شایستگی های خاص.